Profielschets leden raad van toezicht Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond


De Coöperatie AZRR is opgericht in 2011 en per 1 januari 2013 door de minister van VWS aangewezen als Regionale Ambulancevoorziening (RAV) in de regio Rotterdam-Rijnmond. De feitelijke ambulancezorg wordt uitgevoerd door de BIOS-groep en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

AZRR bevindt zich op dit moment in een transitie, waarbij AZRR meer als één zorgorganisatie gaat functioneren en de besluitvorming wordt gestroomlijnd. Onderdeel hiervan is een versteviging en formalisering van de positie van de raad van toezicht. Deze versterking van AZRR vormt een opmaat voor de inzet van AZRR om ook na 2020, wanneer de Tijdelijke wet ambulancezorg vervalt, de ambulancezorg in Rotterdam-Rijnmond te blijven verzorgen.

De raad van toezicht

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de coöperatie. Hieronder wordt mede verstaan het toezicht houden op het realiseren van en het inhoud geven aan de doelstellingen van de coöperatie. De raad van toezicht staat het bestuur (gevraagd en ongevraagd) met advies terzijde.

De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de coöperatie in relatie tot de maatschappelijke functie van de coöperatie en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de coöperatie betrokken zijn.

De raad van toezicht bestaat uit vier leden, waaronder de voorzitter.

Taken en bevoegdheden van de raad van toezicht

De raad van toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

 • Het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur
 • Het toezicht houden op en zo nodig het bevorderen van het functioneren van de raad van bestuur
 • Het bevorderen van een doelgerichte en doelmatige aanwending van de middelen van de coöperatie
 • Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door voordracht tot benoeming, beoordeling en voordracht tot ontslag van (leden van) de raad van toezicht)
 • Het functioneren als adviseur en klankbord (sparringpartner) voor de raad van bestuur
 • Het houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de coöperatie
 • Het al dan niet goedkeuren van besluiten van de raad van bestuur

Samenstelling

De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat:

 • Er voldoende affiniteit met de doelstelling van de coöperatie aanwezig is
 • Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt
 • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, zoals bijvoorbeeld zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en/of bedrijfskundige achtergronden, waarbij de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch opereren
 • Adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur

Algemene eisen

 • Affiniteit met de doelstelling van de coöperatie
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan
 • Het vermogen om het beleid van de coöperatie en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
 • Voldoende tijd voor de vervulling van zijn of haar functie

Specifieke eisen

In de raad van toezicht is in ieder geval ervaring voorhanden op de volgende vier gebieden:

 • (Openbaar) bestuur
 • Gezondheidszorg, zo mogelijk in combinatie met ambulancezorg
 • Ondernemen, zowel bedrijfsmatig als op het gebied van ondernemingsrecht
 • Financiën.

Specifieke eisen (voorzitter)

Het profiel van de voorzitter wordt gekenmerkt door:

 • Is een goed gespreksleider
 • Heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Streeft naar evenwicht en doet ieders persoon en inbreng recht
 • Streeft naar overeenstemming
 • Is in staat beslissingen te nemen
 • Is doelgericht en koersvast
 • Heeft voldoende diepgang op de verschillende aandachtsgebieden
 • Is een ervaren gesprekspartner van het bestuur.

Specifieke eisen (Gezondheidszorg)

 • Brede kennis en ervaring in de gezondheidszorg
 • Kennis van de keten en de positie van ambulancezorg daarin.

Specifieke eisen (Ondernemersperspectief )

 • Ontwikkelen organisatie
 • Innovatie & Strategie
 • Kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen
 • Creativiteit
 • Ervaring met ondernemen.

Specifieke eisen ( Financieel perspectief)

 • Aantoonbare kennis en ervaring op financieel-economisch gebied
 • Bekend met specifieke financieringsvraagstukken.

Teamsamenstelling

De raad streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling, die recht doet aan de maatschappelijke diversiteit.

Huidige vacatures

Met ingang van 1 januari 2020 resp. 1 juli 2020 ontstaan er twee vacatures in de raad van toezicht. Met het oog op de continuïteit is er voor gekozen om de werving tijdig in gang te zetten. Het ligt in de bedoeling de toekomstige nieuwe leden tot het moment van formele toetreding tot de raad als adviseur aan te stellen.

Gezien de huidige samenstelling van de raad van toezicht, het vastgestelde rooster van aftreden en de opgave waar de raad van toezicht en AZRR de komende periode voor staan wil de raad in contact komen met kandidaten met:

Profiel (openbaar) bestuur

 • Zicht op de veranderende rol van de overheid en de ontwikkelingen in de (gezondheids-)zorg.
 • Politiek/bestuurlijke sensitiviteit
 • Specifieke deskundigheid op het gebied van de (acute) gezondheidszorg en de ontwikkelingen in de keten van de acute zorg
 • Organisatiesensitiviteit
 • Academisch werk- en denkniveau

Profiel financiën/ondernemen

 • Kennis van en ervaring met vraagstukken rond bekostiging en financiële continuïteit van organisaties in de (acute) zorg
 • Specifieke deskundigheid op het gebied van de (acute) gezondheidszorg en de ontwikkelingen in de keten van de acute zorg
 • Organisatiesensitiviteit
 • Academisch werk- en denkniveau

Overige informatie

De raad van toezicht vergadert in de regel vier maal per jaar. Daarnaast kan er sprake zijn inzet in commissieverband of ad hoc inzet. De leden van de raad van toezicht ontvangen een honorarium dat past binnen de kaders van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp.

De procedure

Week 9 (25 februari-1 maart)

Plaatsing vacaturetekst op websites

www.gezondheidszorgbanen.nl

(met doorplaatsing op

www.zorgvisiebanen.nl)

indeed.nl

www.skipr.nl

LinkedIn (AZRR)

secretaris

15 maart 2019

Sluiting reactietermijn

15 maart 2019

Reacties naar selectiecommissie

secretaris

15 maart – 22 maart 2019

Brief- en CV selectie

selectiecommissie

25 maart – 5 april 2019

Selectiegesprekken

selectiecommissie

Week 15

Voordracht kandidaten aan RvT

Selectiecommissie/raad van toezicht

Week 16/17

Gesprekken raad van bestuur

raad van bestuur

Week 18

Voordracht aan Algemene Ledenvergadering

raad van toezicht

Week 18

Benoeming door Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

De toezichthouder wordt op voordracht van de raad van toezicht benoemd door de Algemene Ledenvergadering van AZRR.

De raad van toezicht draag zelf zorg voor de selectieprocedure.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer A.J.A. Wijten, directeur AZRR, tel. 06 – 28815219, of met de heer J. J. Dorresteijn, lid van de raad van toezicht, per e-mail: johan.dorresteijn@gmail.com

Uw belangstelling kunt u uitsluitend digitaal kenbaar maken door brief en CV via e-mail te zenden aan de heer L. Kooijman, secretaris van de raad van toezicht, op e-mailadres lkooijman@azrr.nl

Download hier de vacature in PDF formaat.